Artikel 1 – Definities

 1. Deze klokkenluidersregeling heeft betrekking op een ieder die in Werkgerelateerde context staat tot Visser & Visser, waarbij onder Visser & Visser wordt verstaan: één of meer van de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Visser & Visser Audit en Assurance B.V., Visser & Visser Accountants B.V., Visser & Visser Belastingadviseurs B.V., Visser & Visser Salaris en HR B.V., en Visser & Visser Diensten B.V.

 2. In deze klokkenluidersregeling worden de volgende definities gehanteerd: 

a. Bestuur: het bestuur van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Conforza Beheer B.V.,zijnde de uiteindelijk aandeelhouder van Visser & Visser;

b. Bevoegde autoriteit: de bevoegde autoriteit als bedoeld in artikel 2c van de Wet beschermingklokkenluiders, waaronder in ieder geval wordt verstaan: de Autoriteit Financiële Markten, de Autoriteitpersoonsgegevens en het Huis voor klokkenluiders ;

c. Compliance Officer: de in het kader van deze klokkenluidersregeling door Visser & Visser aangewezenonafhankelijke functionaris;

d. Melder: een natuurlijk persoon die in de Werkgerelateerde context een Vermoeden van een Misstand meldtof openbaar maakt;

e. Melding: een melding van een Vermoeden van een Misstand;

f. Misstand: een Misstand is, hetzij een schending of gevaar voor schending van het Unierecht als bepaald inartikel 2 van de EU-richtlijn 2019/1937, dan wel een handeling of nalatigheid waarbij het maatschappelijkbelang in het geding is: i. door een schending of gevaar voor schending van een wettelijk voorschrift of vaninterne regels van Visser & Visser (welke regels een concrete verplichting inhouden en op grond van eenwettelijk voorschrift zijn vastgesteld door Visser & Visser), of; ii. die een gevaar vormt voor devolksgezondheid, de veiligheid van personen, de aantasting van het milieu of het goed functioneren van deonderneming van Visser & Visser; Het maatschappelijk belang is in ieder geval in het geding als de handelingof nalatigheid niet enkel persoonlijke belangen van de Melder raakt en sprake is van ofwel een patroon ofstructureel karakter dan wel de handeling of nalatigheid ernstig of omvangrijk is;

g. Vermoeden van een Misstand: het vermoeden van een Melder dat binnen de organisatie waarin hij werkt ofheeft gewerkt of bij een andere organisatie indien hij door zijn werkzaamheden met die organisatie inaanraking is gekomen, sprake is van een Misstand, voor zover het vermoeden gebaseerd is op redelijkegronden die voortvloeien uit de kennis die de Melder bij Visser & Visser heeft opgedaan of die voortvloeien uitde kennis die de Melder heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een ander bedrijf of een andereorganisatie;

h. Werkgerelateerde context: toekomstige, huidige of vroegere werkgerelateerde activiteiten waardoor,ongeacht de aard van die werkzaamheden, personen informatie kunnen verkrijgen over Misstanden en waarbijdie personen te maken kunnen krijgen met benadeling indien zij dergelijke informatie zouden melden;

i. Werknemer: degene die krachtens arbeidsovereenkomst arbeid verricht of degene die anderszins in een ondergeschiktheidsrelatie tegen een vergoeding arbeid verricht (bijv. stagiairs, zelfstandigen zonder personeel, partners, bestuurders, toezichthouders) voor Visser & Visser.

Artikel 2 – Het doen van een melding

 1. Iedere Melder die een Vermoeden van een Misstand heeft, kan dat vermoeden op de hieronder vermelde wijze melden bij Visser & Visser dan wel een externe melding doen bij de Bevoegde autoriteit. 

 2. Melden kan bij de Compliance Officer schriftelijk via compliance@visser-visser.nl of mondeling via +31883377200.

 3. Indien de Melder een redelijk vermoeden heeft en hij het vermoeden kenbaar maakt dat de Compliance Officer bij de Vermoede Misstand is betrokken, wordt de Melding niet bij de Compliance Officer gedaan, maar bij de voorzitter van het Bestuur via voorzitter@visser-visser.nl. 

 4. De Melder dient bij de Melding een (privé) woon- en/of (privé) e-mailadres en telefoonnummer te verstrekken waarop de Melder bereikbaar is in het kader van de Melding. 

 5. Het Vermoeden van een Misstand moet zijn gebaseerd op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de Melder bij Visser & Visser heeft opgedaan of die voortvloeien uit de kennis die de Melder heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een ander bedrijf of een andere organisatie die werkzaamheden voor of ten behoeve van Visser & Visser uitvoert. 

 6. De Melder verstrekt bij de Melding zo veel mogelijk informatie waarover hij in dat verband beschikt.

Artikel 3 – Eventueel vertrouwelijk advies

Iedereen die een Vermoeden van een Misstand heeft, kan daarover in vertrouwen advies inwinnen (raadplegen en verzoeken om bijvoorbeeld informatie, overleg en ondersteuning) bij de Compliance Officer.

Artikel 4 – Behandeling van de Melding

 1. De Melding wordt bij de ontvangst opgenomen in een daarvoor ingericht register. 

 2. De Melding wordt onderzocht en opgevolgd door de Compliance Officer. Indien de Melding gaat over de Compliance Officer waardoor deze niet als behandelaar van de Melding kan optreden, zal de Melding worden opgevolgd door de voorzitter van het Bestuur. 

 3. Als de Melding mondeling wordt gedaan, wordt door de Compliance Officer een schriftelijk verslag van het overleg gemaakt welke voor akkoord met de Melder wordt gedeeld. 

 4. De ontvangst van de Melding wordt uiterlijk binnen zeven dagen na de ontvangst bevestigd aan de Melder door toezending van een schriftelijke bevestiging. De ontvangstbevestiging bevat een zakelijke beschrijving van de Melding en een afschrift van de Melding of van de schriftelijke weergave van de Melding indien die mondeling is gedaan. 

 5. Indien de Melding niet is gebaseerd op redelijke gronden of op voorhand duidelijk is dat het gemelde geen betrekking heeft op een Misstand, wordt de Melder daarover schriftelijk geïnformeerd, met toelichting van die vaststelling. 

 6. De perso(o)nen op wie de Melding betrekking heeft, wordt/worden geïnformeerd over de Melding, tenzij Visser & Visser dat niet in het belang acht van het onderzoek. 

 7. Binnen ten hoogste drie maanden na verzending van de ontvangstbevestiging wordt aan de Melder informatie verstrekt over de beoordeling en voor zover van toepassing de opvolging van de Melding. 

 8. De perso(o)n(en) op wie de Melding betrekking heeft, wordt/worden ten minste gelijktijdig als de Melder op grond van lid 7 van dit artikel geïnformeerd over de beoordeling en voor zover van toepassing de opvolging van de Melding.

Artikel 5- Geheimhouding

 1. Iedereen binnen Visser & Visser die betrokken is bij een Melding of bij het onderzoek naar een vermoeden van een Misstand, en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van deze wet de noodzaak tot mededeling voortvloeit. 

 2. Onder gegevens met een vertrouwelijk karakter worden in ieder geval begrepen: gegevens over de identiteit van de Melder en de identiteit van degene aan wie de Misstand wordt toegeschreven of met wie die persoon in verband wordt gebracht en informatie over een bedrijfsgeheim. 

 3. De identiteit van een Melder en de informatie aan de hand waarvan direct of indirect de identiteit van de Melder kan worden achterhaald, wordt niet buiten de organisatie van Visser & Visser bekendgemaakt zonder instemming van de Melder. Door het doen van een Melding stemt de Melder in met het gebruik van zijn identiteit voor zover dat is vereist voor het onderzoek naar de Melding en de eventuele opvolging daarvan, tenzij de Melder op dat moment uitdrukkelijk aangeeft daarmee niet in te stemmen. 

 4. Ingeval enig wettelijk voorschrift in het kader van onderzoek naar de Melding of een gerechtelijke procedure tot mededeling van de identiteit van een Melder verplicht, wordt de Melder daarvan zoveel mogelijk vooraf in kennis gesteld, tenzij die informatie het gerelateerde onderzoek of de gerechtelijke procedure in gevaar zou kunnen brengen.

Artikel 6 – Bescherming van de Melder

 1. De Melder zal tijdens en na de behandeling van een Melding niet worden benadeeld als gevolg van de Melding, onder de voorwaarde dat de Melder redelijke gronden had om aan te nemen dat de gemelde informatie over het Vermoeden van een Misstand op het moment van de Melding juist was. 

 2. Onder benadeling in de zin van artikel 6.1 wordt onder meer verstaan het nemen van een benadelende maatregel door Visser & Visser jegens de Melder, zoals ontslag of schorsing (anders dan op eigen verzoek) of het opleggen van een boete (als bedoeld in artikel 7:650 BW).

Artikel 7 – Publicatie en inwerkingtreding van deze regeling

 1. Visser & Visser zal deze regeling publiceren op het interne serviceplein en op haar website. 

 2. Deze regeling treedt in werking met ingang van 17 december 2023 en vervangt alle eerdere klokkenluidersregelingen van Visser & Visser

Het begint met contact

Laat uw gegevens achter voor {{ employee.graduate_name }} en wij reageren binnen 2 werkdagen.

Laat uw gegevens achter en wij reageren binnen 2 werkdagen

{{ errors.first("firstname") }}
{{ errors.first("lastname") }}
{{ errors.first("residence") }}
{{ errors.first("email") }}
{{ errors.first("interest") }}
{{ errors.first("privacy") }}
 • Icon Copy 3 Professioneel advies
 • Icon Copy 3 Actueel inzicht in uw onderneming
 • Icon Copy 3 Een persoonlijke adviseur